Tommy Smith, Trenton Thunder

Tommy Smith — Trenton ThunderTommy Smith bobblehead

BobbleStats

League: MILB
Team: Trenton Thunder
Date: 6/25/2019
Quantity: 1,500
Park: Trenton Thunder Ballpark

Fun Fact

Smith is a bat boy